Sanjivani Donors

Samast Mahajan received donation of Rs. 11 Lakhs by Shri Parola KDO Jain Sangh (Shree Deepak Damji Shamji Poladiya Sahayak Nidhi), Parola.


 
  • Life-time
  • Sapphire
  • Uranium
  • Emerald
  • Diamond
  • Platinum
  • Gold
  • Silver
  • Case
  • Other

Donation for each Patient


5000 per Patient
Shri Narshi Natha Medical Trust, Mumbai Mahajan

 
5000 per Patient
Dakshin Bharat Kutchi Dasa Oswal Jain, Ekkam Banglore

 
3000 per Patient
Shri KDO Jain Gnati Mahajan Hyderabad

 
2000 per Patient
Shree Kirti Dhanji Dharamshi Deluxe Logitics P. Ltd Banglore

 
1000 per Patient
Shri Kumarbhai B Dand

 
5000 per Patient
Shri Chatisgadh Kutchi Dasa Oswal Jain Gnati Sangh (Raipur Mahajan)

 
2500 per Patient
Shri Kutchi Dasa Oswal Jain Samaj Vadodara

 
12500 per Patient
Matushree Vijayaben Shantilal Jethabhai Maisheri

 
1000 per Patient
SHRI K.D.O JAIN SANGH, PUNE

 

25 Lakhs


SHRI RAICHAND HANSRAJ DHARAMSHI

 

11 Lakhs


SHRI ANANTNATHJI MAHAJAN JAIN DERASARJI & TRUST

 

5 Lakhs


2 Lakhs


Swargiya Uttambhai K Khona, Haste Shrimati Khamaben Uttambhai khona, Kothara, Sangli

 
Matushri Damayanti Champshi Lodaya

 
Neetaben Jaideep Daulat, USA

 
Smt Gunvanti Jayantilal Momaya, Varadia, Bangalore

 

1 Lakh


Shri KDO Jain Gnati Mahajan, Banglore

 
Smt Jayu Ramesh Momaya Atlanta Naliya

 
Shri Hans B khimji

 
Late Smt Hemlata Mulchand Nagda ( Haste Shri Bhavin T Nagda ), Tera, Mumbai

 
Late Shri Mulchand Visanji Nagda ( Haste Shri Manikant Visanji Nagda), Tera, Mumbai

 

50,000


Kumar Dhawal Mayur Lodaya, Ni Punya Smrutima 20/3/20, Haste Matushree Jayaben Motilal Lodaya, Moti K

 
Smt Anita Jivraj Lodaya, (Haste- Kiaan Mikhil Lodaya), Moti Khavdi, Thane

 
Matushree Velbai Devji Khona, Aarikhana, Ahemdabad

 
Matushri Dhanbai Premji Narpar Shah (Lodaya))

 
Shri Khirendrabhai Govandji Lodaya

 
Shrimati Manorma Naresh Bhawanji Momaya

 
Shri Manishbhai Hirji Shah, Mumbai

 
Sushilbhai Laxmichand Shah

 
Matushree Nalini Gulabchand Poladia (Shah), Bayath, Thane

 
Shri Sunil Khetashi Khona, Sujapur, Surat  

 
Shri. Manish Pravin Momaya, Varadia, Coimbatore

 
Adv. Smt. Minal Bharat Khona, Suthari, Navi Mumbai

 
Matushree Gunwanti Laxmichand Luthia, Raydhanjar, Kolkata

 
Shri. Chimanlal Hirji Khona, Naliya, Matunga

 
Shri Virendra Raghavji Lodaya, Bandhiya, Ahmedabad ( Haste Shri Chandresh V. Lodaya)

 
Shri. Ramesh Trikamji Soni, Vanku, Wadala

 
Shri Sushilbhai Laxmichand shah

 
Matushri Madhuben Hirachand Dand

 
Late. Jamkuben Hemchand Dharamshi, Haste Dilip Kuvarji Dand

 
Kumari Mittal Mahesh Lodaya

 

25,000


Smt. Pushpaben Pravinchandra Lodaya (Haste Shri Mitesh P Lodaya), Naliya, Bangalore

 
Shri. Laxmichand Malshi Jivraj Nagda (Haste Shri Jayesh L M Nagda), Rangpur, Bangalore

 
Shri Gulab H. Chheda ( Haste Shri Nikhil Chheda ), Naliya, Bangalore

 
Smt. Veenaben Nagda, Walkeshwar, Mumbai

 
Late Shri. Chandrakant Umarshi Mota (Haste Smt. Manjulaben C Mota ), Rapar, Bangalore

 
Shri. Nishith Dand and Vadodara KDO & NON KDO Group, Tera, Vadodara

 
Shri. Ravindra Harish Munwar, Jakhau, Bangalore

 
Matushree Dhanlaxmi Mulji Lodaya (Haste Nita Mahendra Poladia), Dumra, Dubai

 
Late Dr. Vasanti Khona ( Haste Shri Jeentan Shah ), Naliya, Mulund, Mumbai

 
Smt. Vaishali Lalit Shah,  Varapadhar, Hyderabad

 
Shri. Litin Navinchandra Lodaya, Nanikhavdi, Coimbatore

 
Shri Bhupendra D. Mota, Tera, Malad, Mumbai

 
Shri Pankaj Pashvir Luthia, Nani Khavdi, Sion, Mumbai

 
Dr. Usha Harish Lapsia, Suthari, Ambernath, Mumbai

 
Matushree Bayabai Shamji Mota, Sukhpur, Lonavala

 
Matushree Gunvantiben Khimji Maisheri, Nani Sindhodi, Raipur

 
Shri Hiren Umershi Nagda & Family, Boston, USA

 
Smt. Vijayaben Kooverji Lodaya, Rapar Gadwari, Bhandup, Mumbai

 
Shri. Mahesh Khimji Lalka, Varapadhar, Adipur, Kutch

 
Shri. Dhirendra Anandji Khona Charitable & Memorial Trust, Sandhav, Kutch

 
Shri. Arvind Lalji Lodaya (Shah), Varapadhar, Gandhidham, Kutch      

 
Shri. Mitesh Madhukant Dharamshi, Kothara, Gandhidham, Kutch

 
Shri. Harish Doongersey Shah (Churla), Sandhan, Antarjal, Kutch

 
Shri. Bharat Mulji Meisheri, Jakhau, Mulund, Mumbai

 
Smt. Javerben Kunverji ( Ramesh ) Mota, Rapar, Mulund, Mumbai

 
Matushree Purbai Lakhamshi Lalka  Che. Trust , Kutch

 
Smt Priti & Shri Dhananjay Shah, Naliya, Matunga

 
Shree Vasant K Vikamsey, Jakhau, Dadar

 
Lilavantiben Kuwarji Dharamshi - Haste - Kalpana Deepak Dharamshi Kothara

 
Matushri Laxmiben Bhawanji Lodaya

 
Shri. Kamlesh Manekji Dand, Tera, Ankleshwar

 
Smt Aruna & Shri. Girish Tokershi Dharmashi, Jasapur, Mulund, Mumbai

 
Matushree Mankbai Laxmichand Shoney, Vaku Ghatkoper , Mumbai, ( Haste Shri Naresh Laxmichand Shone

 
Matushree Ratanben K Mota Shah ( Haste Shri Rajendra K Mota), Raydhanjar, Mulund, Mumbai

 
Matushree Ratanben K Mota Shah ( Haste Shri Hirendra K Mota), Raydhanjar, Vadodara

 
Shri. Dnyanesh Chimanlal Dagha, Varadia, Pune

 
Smt. Shantilal Kalyanji Lodaya, Tera, Vadodara

 
Matushri Ratanbai Raishi Mota & Matushri Gunvantiben Khimji Maisheri

 

Case-wise Donations


19 - Miss Mrudula Mulji Momaya
Varadia - Mumbai

 
18 - Shri Dhanraj Valji Mota
Suthari - Jalgaon

 
16 - Chandanbai Dungarsi Chheda
Gadag

 
14 - Priti Padamshi kurwa
Mumbai

 
14 - Priti Padamshi kurwa
Mumbai

 
13 - Harish Padamshi Dand
Vadodara

 
13 - Harish Padamshi Dand
Vadodara

 
12 - Jaychand Manekji Shiyal
Dombiwali

 
11 - Padamshi Vershi Soni
Chalisgaon

 
10 - Kishore Lakhamshi Lodaya
Banglore

 
9 - Mr. Ramesh K Jiwani(Munwar)
Dombiwali

 
8 - Mr. Laxmichand Devshi Gosar
Varapadhar

 
7 - Mrs Deepa Hanskumar Khona
Moti Khavdi

 
5 - Lalit Kalyangi Dagha (Phase B)
Suthari

 
4 - Chandrakant Raichand Maisheri
Dhulia

 
3 - Hiralal Velji Momaya
Anjar (Kutch)

 
2 - Hansraj Jitendra Khona
Dombivali

 
1 - Lalit Kalyangi Dagha (Phase A)
Suthari

 

Other Donations


Donor NameAmount
Sanyam Chandresh Nagda11000
Become A Donor
Join your hand with us for a better future of our KDO Community